Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

 • Petr Veselý
 • se sídlem K Pustinám 2, Pardubice – Staročernsko 530 02
 • IČO: 62673904
 • DIČ: CZ7303093512
 • zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Trutnov
 • identifikační číslo provozovny: 1011822491
 • info@penzionzakon.cz
 • +420 739 643 951

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dále údaje, které je správce povinen zpracovávat na základě povinností uložených mu zákonem a údaje nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je

 • plnění povinností ze smlouvy o ubytování mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění povinností uložených správci zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování cizinců,
 • plnění povinností uložených správci zákonem zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě ubytování tuzemských hostů, jejichž ubytování podléhá místnímu poplatku (např. lázeňský, rekreační, z ubytovací kapacity),

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší poptávky o ubytování a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (tj. smlouvy o ubytování); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, počet ubytovaných osob, počátek a konec ubytování), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • v případě splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování) nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, datum narození, datum zahájení a ukončení pobytu) je správci uložena povinnost evidovat tyto Vaše osobní údaje a s těmito nakládat v mezích stanovených těmito právními předpisy. V případě neposkytnutí těchto údajů Vám nemůže být poskytnuta ubytovací služba.

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu uloženou mu obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na poskytnutí služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, příslušné správní orgány a dále účetní.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky z internetového objednávkového formuláře nebo uhrazením zálohy na základě potvrzení o přijetí poptávky potvrzujete, že jste seznámen/a s informacemi o zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi informací o zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto informace nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Petr Veselý

Kontaktujte nás Penzion Veselý Zákon Poptat pokoj